Vrijwilligersbeleid v.v. Beesd
 

Onder het motto ‘voor en door leden’ draagt elk actief lid bij aan de club en zijn activiteiten door minimaal 2 dagdelen (2 x 4 uur) per jaar bardiensten voor V.V. Beesd  te doen. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor het nieuwe vrijwilligersbeleid.

De vrijwilligerscommissie is belast met:

a)   jaarlijks opstellen en actueel houden van een overzicht van activiteiten en taken;

b)   bijhouden wie/wanneer bardienst of andere werkzaamheden heeft ingepland/verricht: naam, datum en aantal uren.

c)  bepalen van vrijstellingen voor bardiensten.

Planning
Het inplannen van de bardiensten verloopt via planningsweken. Planningsweken zijn 2 keer per seizoen en vinden plaats gedurende de start van het seizoen en de 1e week na de winterstop. Data van de planningsweek worden door de vrijwilligerscommissie tijdig gecommuniceerd per mail en de resterende communicatiekanalen.

Urenregistratie
Het inplannen en registreren van de uren wordt gedaan door de vrijwilligerscommissie. Hiervoor wordt een centrale registratie gebruikt, welke gekoppeld is aan het ledenbestand.

Doelgroep
Het doen van vrijwilligerswerk wordt gedaan door leden vanaf 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar (jeugdlid),  worden bardiensten door de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. Bij meerdere jeugdleden per gezin, hoeft maar voor 1 jeugdlid vrijwilligerswerk te worden gedaan.

De leeftijdselectie wordt toegepast per peildatum van de twee planningsweken.

Vrijstelling
Niet ieder lid hoeft bardienst te draaien. Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de vrijwilligerscommissie. Deze zal besluit nemen over de vrijstelling. De beslissing van de vrijwilligerscommissie is bindend.

Vrijstelling is mogelijk voor leden die:

  1. door (aantoonbare) dringende redenen niet in staat zijn bardiensten te voldoen, b.v. door langdurige ziekte, buitenlandse stage.
     
  2. aantoonbaar andere werkzaamheden  voor de vereniging verrichten.
     
  3. vooraf aangeven te kiezen voor afkoop. Zij krijgen voor dat jaar vrijstelling van verenigingswerk. De afkoopsom komt ten gunste aan het inzetten van betaald personeel

Consultatie en besluit
De vrijwilligerscommissie consulteert( i.s.m. het bestuur) tegen het eind van het verenigingsjaar leden die niet hebben voldaan aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over. Niet voldaan betekent een boete van €50,- per dagdeel (4 uur) voor vrijwilligerswerk dat niet gedaan is. Niet tijdig betalen van de individueel verschuldigde boete leidt tot ontzegging van alle verenigingsactiviteiten. 

De opbrengst van boetes kan naast het inzetten van betaald barpersoneel ook worden aangewend voor een evenement voor diegenen die hun vrijwilligerswerk hebben verricht.