Ledenmutaties
Adreswijzigingen en overige wijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie:

Linda van Dijk
P. Baltusstraat 16, 4153 CP Beesd
Tel: 0345-684109
E-mail: leden@vvbeesd.nl

Opzeggingen
Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie:

Linda van Dijk
P. Baltusstraat 16, 4153 CP Beesd
Tel: 0345-684109
E-mail: leden@vvbeesd.nl

Einde lidmaatschap:
Artikel 10:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van een lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging namens de vereniging
d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.