,

Maandag 30 september: Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: Maandag 30 september 2019

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kantine v.v. Beesd

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 24 september 2018.
 4. Verkort jaarverslag door de secretaris.
 5. Bestuursverkiezing

Naam                          Functie                              Benoemd             Herkiesbaar

Max Kroeze                 voorzitter                          2015                     2021

Jan Kroeze                 penningmeester                 2015                     2021

Goof Dokman              secretaris                           2006                     2021

Cees Brouwer             senioren                             2015                     2021

Richard Aalten            algemeen                           2019                     2022

 

N.B.: Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar

 

 1. Financiën
  • Financieel overzicht 2018-2019 door penningmeester Jan Kroeze
  • Bevindingen kascommissie door Jeroen van Breemen en Renske van Soelen
  • Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Renske van Soelen
  • Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2018-2019, begroting 2019-2020)

 

 1. Afscheid/bedanken vrijwilligers.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Afsluiting