,

Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 25 oktober

Algemene Ledenvergadering

Datum:              Maandag 25 oktober 2021

Aanvang:           20.00 uur

Locatie:             Kantine v.v. Beesd

Voor het houden van deze algemene ledenvergadering zullen de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

De kantine wordt gezien als horecagelegenheid, en dus is een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot de vergadering. Bij binnenkomst zal hierop controle plaatsvinden.

AGENDA:

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 1. Toekomstvisie
 1. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 30 september 2019.
 1. Verkort jaarverslag secretaris.
 1. Bestuursverkiezing

Naam                      Functie                        Benoemd          Herkiesbaar

Max Kroeze              voorzitter                      2015                 2021

Jan Kroeze               penningmeester              2015                 2021

Goof Dokman           secretaris                      2007                 2022

Cees Brouwer           senioren                        2015                 2021

Richard Aalten          algemeen                      2019                 2022

Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.

Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar. Richard gaan door tot 2022.

 1. Ledenontwikkeling
 1. Aanpassen statuten i.v.m. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
 1. Financiën.
 • Financieel overzicht 2020-2021 en verslag kascommissie
 • Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick Magis
 • Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2020-2021, begroting 2021-2022).
 1. Bedanken vrijwilligers.
 1. Rondvraag
 1. Afsluiting