Betreft:        Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Datum:         Maandag 25 september 2017

Aanvang:      20.00 uur

Locatie:        Kantine v.v. Beesd


AGENDA
 

1.     Opening.

 

2.     Mededelingen en ingekomen stukken.

 

3.     Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017.

De notulen van deze ALV kunt u lezen op deze link.

 

4.     Jaarverslag verkort 2016/2017 (Goof Dokman).

Het uitgebreide jaarverslag is gepubliceerd op de website (zie Clubinfo, Jaarverslagen).

 

5.     Bestuursverkiezing.

Naam

Functie

Benoemd

Herkiesbaar

Max Kroeze

Voorzitter

2015

2019

Jan Kroeze

Penningmeester

2015

2019

Goof Dokman

Secretaris

2006

2018

Cees Brouwer

Senioren

2015

2019

Gerard van Kilsdonk

Roland Versteegh

Jeroen van Stappershoef

Patrick Kemker

Voorzitter jeugd

Adviseur

Adviseur

Adviseur

 

2016

2014

2014

2014

2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

6.     a. Financieel overzicht 2016-2017 door Jan Kroeze (penningmeester)

b. Bevindingen kascommissie door Erick Magis en Natasja van Bremen

c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick Magis

d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2016-2017, begroting 2017-2018)

 

7.     Toekomstvisie v.v. Beesd.

 

8.     Maatregelen

 

9.     Rondvraag

 

10.  Afsluiting.